Titulná stránka

Úvod

Regionálna charakteristika formovania príjmov v SR
Iveta PAUHOFOVÁ, Dávid MARTINÁK   (s. 1 – 11)

Interakcie medzi zamestnanosťou, nezamestnanosťou, chudobou a sociálnym vylúčením
Ján KOŠTA, Boris HOŠOFF   (s.  12 – 22)

Regionálna diferencovanosť dôchodkov strieborných v SR
Iveta PAUHOFOVÁ, Michal PÁLENÍK   (s.  23 – 28)

Strieborná ekonomika na Slovensku z pohľadu príjmov a štruktúry spotreby
Iveta PAUHOFOVÁ, Gabriela DOVÁĽOVÁ   (s.  29 – 38)

Minulosť, prítomnosť a budúcnosť merania chudoby na Slovensku (stručný pohľad na štatistické meranie chudoby)
Ľudmila IVANČÍKOVÁ   (s.  39 – 44)

Measuring poverty in the European Union countries
Yurii PASICHNYK   (s.  45 – 50)

Meranie monetárnej chudoby – porovnanie medzi vybranými regiónmi EÚ
Iveta STANKOVIČOVÁ, Róbert VLAČUHA   (s.  51 – 60)

Komparácia rizika chudoby v roku 2001 a 2011
Zuzana VESELOVSKÁ, Anton MICHÁLEK   (s.  61 – 68)

Prostorová distribuce monetární chudoby a příjmové nerovnosti v EU
Jitka BARTOŠOVÁ, Vladislav BÍNA   (s.  69 – 78)

Medzigeneračný prenos subjektívneho vnímania chudoby v krajinách EÚ
Tomáš ŽELINSKÝ, Martina MYSÍKOVÁ, Jiří VEČERNÍK   (s.  79 – 85)

Rodový rozmer nerovnosti a chudoby na Slovensku a v Európskej únii
Erika ĽAPINOVÁ   (s.  86 – 99)

Polarizace bohatství jako světový fenomén
Alexandra VESELKOVÁ   (s.  100 – 104)

Faktory príjmovej nerovnosti v krajinách sveta
Oto HUDEC, Tomáš VIŠŇOVSKÝ   (s.  105 – 111)

Klasifikácia krajín EÚ na základe vybraných ukazovateľov sociálnej inklúzie pomocou samoorganizačných máp
Mária VOJTKOVÁ   (s.  112 – 119)

Vývoj základních příjmových charakteristik v jednotlivých krajích ČR v letech 2005-2013
Tomáš LÖSTER (s.  120 – 134)

Nerovnosť v rozdelení spotrebných výdavkov domácností na Slovensku
Viera LABUDOVÁ   (s.  135 – 141)

Hranice chudoby a zmena spotrebiteľského správania slovenských domácností
Rastislav BEDNÁRIK, Karol PASTOR   (s.  142 – 150)

Je skutočne zisk zodpovedný za dôchodkovú nerovnosť a chudobu v spoločnosti?
Jana ŠNIRCOVÁ   (s.  151 – 161)

K problematike nájomného bývania
Jarmila VIDOVÁ   (s.  162 – 166)

Rola rizikového a protektívneho správania vo vzťahu k nerovnostiam v zdraví
Roman DŽAMBAZOVIČ, Daniel GERBERY   (s.  167 – 181)

Špeciálne vzdelávanie a Rómovia na Slovensku vo svetle empirických dát
Christian BRÜGGEMANN, Daniel ŠKOBLA   (s.  182 – 187)

Meranie zdravia a zdravotných rizík vo vybraných rómskych osadách na Slovensku – fakty a reflexie
Beáta GAVUROVÁ, Vincent ŠOLTÉS, Michal ŠOLTÉS  (s.  188 – 201)

Vývoj mortality v regiónoch s vysokou koncentráciou rómskeho obyvateľstva
Vincent ŠOLTÉS, Michal ŠOLTÉS, Beáta GAVUROVÁ   (s.  202 – 214)

Provision for Social Justice in the European Union Countries
Ludmila GORDIIENKO   (s.  215 – 220)

Contemporary features of social transformation in Ukrainian regions
Olena KOLOMYTSEVA   (s.  221 – 225)

Sociálno-psychologický pohľad na chudobu cudzincov v statuse migrant, žijúcich na území SR
Tatiana SOROKOVÁ, Natália KOROPČÁKOVÁ   (s.  226 – 233)

Skúsenosti a poznatky získané pri riešení výskumného projektu KEGA „Zavedenie  predmetu Udržateľné spoločensky zodpovedné podnikanie“ v rámci študijného programu Priemyselné manažérstvo na druhom stupni štúdia na MTF STU Trnava.“
Helena FIDLEROVÁ, Peter SAKÁL, Ľubomír ŠMIDA   (s.  234 – 243)