Študentská vedecko-odborná činnosť / HomeEkonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach (EkF TUKE) umožňuje svojim študentom každoročne sa zúčastniť súťaže študentskej vedeckej a odbornej činnosti (ŠVOČ), ktorú vyhlasuje dekan fakulty začiatkom akademického roka. Súťaž ŠVOČ sa koná zvyčajne koncom zimného semestra akademického roka.

ŠVOČ vedie študentov k vedeckému mysleniu, tvorivej vedeckej práci a invencii. Môže byť dobrým základom, pre napísanie záverečnej práce, či už bakalárskej alebo diplomovej a tiež môže byť prvotným krokom k perspektívnemu uplatneniu sa na trhu práce po skončení štúdia.

Cieľom súťaže ŠVOČ je priniesť do rutinnej vzdelávacej a študijnej práce nové impulzy a vytvárať priestor na prezentáciu vlastných názorov týkajúcich sa aktuálnych ekonomických problémov pre aktívnych študentov. Účasť v súťaži ŠVOČ umožňuje študentom zdokonaliť sa v prezentácii, obhajobe a argumentácii dosiahnutých výsledkov pred odbornou súťažnou komisiou a verejnosťou.

Najlepšie práce študentov sú odmeňované finančnými a vecnými cenami a postupujú do ďalších súťaží a konferencií ŠVOČ v rámci Slovenska. Všetci študenti, ktorí sa zúčastnia súťaže ŠVOČ získavajú čestné uznanie za účasť. Ocenením práce študentov je tiež zvýhodnenie pri výberovom konaní na zahraničné mobility.

Dôležité informácie týkajúce sa študentskej vedecko-odbornej činnosti:

Výsledky aktuálneho ročníka fakultného kola súťaže ŠVOČ

Úspechy študentov EkF TUKE v aktuálnom ročníku medzifakultného kola súťaže ŠVOČ v Banskej Bystrici

Aktuálne informácie - jeseň 2016
Vypísané témy ŠVOČ pre študentov v akademickom roku 2016/2017
Základné informácie o Fakultnom kole ŠVOČ na Ekonomickej fakulte TUKE v ak. roku 2016/2017:
Prihláška na ŠVOČ pre ak. rok 2016/2017
- Platný súťažný poriadok
- Formulár posudku vedúceho práce ŠVOČ
- Formulár posudku oponenta práce ŠVOČ

Dokumentácia výsledkov študentov fakulty na rôznych súťažiach ŠVOČ na Slovensku:
História úspechov študentov fakulty na súťažiach ŠVOČ

ŠVOČ očami študentov
- Tomáš Boldy
- Dávid Mantič
- Matej Fesič
- Petronela Bodnárová
- Peter Tomko
- Kamil Kubík
- Jozef Lukča
- Marián Verbeník
- Vladimír Petrík
- Jakub Danko
- Tatiana Konkoľová
- Valéria Maštalská
- Tatiana Konkoľová a Katarína Kötelešová

Ak máte záujem o viac informácií, kontaktuje Ing. Danielu Petríkovú, PhD. z Katedry ekonomických teórií, daniela.petrikova@tuke.sk.