EkF TU Ko?ice Výsledky súťaže o cenu guvernéra NBS 12.12.2017
Guvernér NBS Jozef Makúch dňa 11. decembra 2017 udelil cenu guvernéra NBS autorom jednej diplomovej a dvoch dizertačných prác. Prvú cenu získal Ing. Marek Zváč za diplomovú prácu „Portfolio Value at Risk and Expected Shortfall using High-frequency Data". Druhú cenu získala Ing. Anna Ruščáková, PhD. za dizertačnú prácu „Sporné otázky menovej politiky" a na treťom mieste sa umiestnila Ing. Jozefína Semančíková, PhD. s dizertačnou prácou „Kointegrácia exportov a importov tovarov a ich vplyv na makroekonomickú výkonnosť". Obidve ocenené doktorandky z EkF TUKE pracovali pod vedením doc. Ing. Rajmunda Mirdalu, PhD. Blahoželáme! Viac informácií: [link]

...späť